21 სექტემბერი 2018

საქმეთა კატეგორიის მიხედვით საადვოკატო და საკონსულტაციო მომსახურებას კლიენტებს  უწევენ  შესაბამისი კვალიფიკაციის ადვოკატები

 

                სამოქალაქო  სამართალის  საქმეები (ყველა კატეგორია)

თამარ გოჩელაშვილი

ლალი გოჩელაშვილი

ნანა გოჩელაშვილი

 

აკაკი ძაგანია

არჩილ სიხარულიძე

ნინო კობახიძე

ადმინისტრაციული  სამართლის საქმეები

  თამარ გოჩელაშვილი

  ლალი გოჩელაშვილი

  ნანა გოჩელაშვილი

  ნინო კობახიძე

საგადასახადო და კორპორაციული  სამართლის საქმეები

         თამარ გოჩელაშვილი

         ლალი გოჩელაშვილი

         ნანა გოჩელაშვილი

სისხლის სამართლის საქმეები

         თამარ გოჩელაშვილი

         ლალი გოჩელაშვილი

         ნანა გოჩელაშვილი

         აკაკი ძაგანია

        არჩილ სიხარულიძე