21 სექტემბერი 2018
  • არბიტრაჟი არის სასამართლოს  გარეშე  დავის გადაწყვეტის სწრაფი საშუალება. არბიტრაჟი  საქმეებს განიხილავს  არბიტრაჟის დებულების შესაბამისადარბიტრაჟში საქმეებს განიხილავენ  მაღალი  სამართლებრივი კვალიფიკაციის  მქონე არბიტრები :    თამარ გოჩელაშვილი,     ლალი გოჩელაშვილი,  ნანა გოჩელაშვილი გია ფოლადიშვილი, ზაზა ჯაფარიძე და  ირაკლი ხაჩიძე.                    
  • არბიტრაჟის დებულება (გადადით ლინკზე):    https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1186578)

 

  •  მედიაცია არის  სასამართლოსა და  არბიტრის ჩარევის გარეშე  დაპირისპირებულ მხარეებს შორის დავის მოგვარების ეფექტური და სწრაფი  საშუალება. ჩვენი იურიდიული კომპანიის ნეიტრალური და კვალიფიციური მესამე პირი - მედიატორი ეხმარება მხარეებს მიიღონ ნებაყოფლობითი გადაწყვეტილება. მედიაციის პროცესი არის დახურული და კონფიდენციალური.